Bi-O Stocks

Bi-O AS ønsker å være en del av den globale trenden med å gjøre aksjeselskapet om til et verktøy for det grønne skiftet og også med en tydelig sosial profil – det vil si et etisk basert aksjeselskap. For å oppnå dette har vi initiert et kooperativ som en del av strukturen vår, og en ideell stiftelse til beste for alle dyrkere og planeten. Og nå ønsker vi å bygge et forum innad i Bi-O hvor vi sammen med våre støttespillere kan skape en flyt av idéer, kapital, nettverk og kompetanse for å realisere vår visjon.

Fokuspunkt for dette forumet er et spesielt finansieringskonsept kalt Bi-O Stocks. Dette er en kombinasjon av

  • et konseptuelt grafisk verk med basis i økonomisk historie
  • en visjon om en helhetlig bruk av planetens overflate
  • et konkret investeringsprogram som skal foregå i perioden fra mai-24 til mai-28

Et abstrakt bilde i 200 deler

Først til konseptobjektet som utgjør det konkrete og symbolske samlingspunktet: Bi-O Stocks er et “puslespillbilde” bestående av 200 skrin (24 x 12 x 4,5 cm) som er i produksjon fram til det stilles ut mai -24.

Bildet illustrerer hvordan verket vil se ut. Personene i bildet har ingen tilknytning til prosjektet.

Skrinene har plass til fem halvdeler av splittede trepinner som hver representerer en aksje i Bi-O AS, og er samtidig et objekt som kan henges på veggen eller settes i bokhylla hos eieren, og minne om helheten det er en del av.

Den økonomi-historiske bakgrunnen: tally sticks og ordet “stock”

Bi-O Stocks bygger på en eldgammel tradisjon for å dokumentere økonomiske avtaler ved å splitte en trepinne i to og på den måten få to unike deler som kun passer sammen med hverandre: et bevis som ikke kunne forfalskes. Begge parter fikk da sin del med innskrift om beløp og partenes navn, og så ble disse destruert når lånet ble innfridd. Disse pinnene ble i England kalt “stocks”, og siden långiverens del representerte en fordring, fikk den en omsettbar verdi og ble til og med godtatt som skatteinnbetaling av kongen. Dette er opprinnelsen til verdipapirer og betegnelsen “stocks” om aksjer.

Les mer om den historiske bakgrunnen her

Stocks ble ofte oppbevart i egne skrin, og vi har kombinert dette med vår visjon for å bygge et selskap som førsøker å tenke mer helhetlig om forholdet mellom økologi, samfunn og økonomi. Vi har derfor satt skrinene inn i en sammenheng slik at de utgjør hver sin del av en helhetlig visjon for samfunnet generelt.

Den geografisk / geopolitiske bakgrunnen: visjonen Geopolis

Motivet for verket er et abstrakt kart som viser en framtidig ny fordeling av areal på planeten i tråd med Edward O. Wilsons forslag om “Half Earth“: halvparten til menneskene og halvparten til naturen, mest mulig urørt! Se også Wikipedia

For å illustrere samfunnsdelen av visjonen, brukes elementer fra et prosjekt kalt Geopolis (nettstedet er nylig opprettet og er under utvikling), som er en konkret visjon for hvordan fysisk samfunnsstruktur kan organiseres og leve side om side med naturen og balansere de hensyn som må ivaretas i en bærekraftig samfunnsform. Geopolis er i seg selv et arbeide i krysningen mellom konseptuell tilnærming og samfunnsteori, med mål om enkle og overordnede prinsipper for planlegging og transformering av fysisk samfunnsstruktur.

Det er naturen som får være den sammenhengende strukturen, kun med de nødvendige transportsystemer løpende gjennom, mens den fysiske samfunnsstrukturen ellers blir liggende igjen som øyer i dette “havet av natur”. Dette er abstrakt, og derfor egnet til denne grafiske innfallsvinkelen, men samtidig detaljert nok til at hvert skrin får en meningsfull og forståelig del av budskapet.

Originaltegninger for motivene på hvert skrin

Motivet på hvert skrin blir bestemt av en designprosess for verket som helhet, slik at delene visuelt henger sammen. Når hovedtrekkene er bestemt, blir hver del tegnet ut i en separat prosess. Resultatet av dette blir en originaltegning på et A3 høykvalitetspapir, og dette blir det første produktet kjøperen mottar. Se mer om det konkrete vedrørende kjøpet nedenfor.

Denne tegningen blir så skannet og brukt som utgangspunkt for den versjonen av motivet som skal fylle skrinets billedflate.

Konsept og tegneteknikk er fremdeles i prosess og vil finne sin form i ukene fram til første levering, men det gjenstår bare finjusteringer. Utkastet ovenfor gir en god idé om hvordan det blir:

Naturens halvdel forsøkes representert med en rikdom av strekbaserte elementer som representerer landskapsdrag, vann og vassdrag, trær og dyr. Tegningen foregår innenfor en sjablong, for å få skarpe kutt for å markere grensen mot kulturlandskapet, menneskesamfunnets halvdel, som tegnes ut når sjablongen fjernes. Her er det symbolene fra geopolis-konseptet som fyller flatene, inklusive kommunikasjonssystemene. Enkelte av disse passerer gjennom naturens halvdel slik at samfunnsstrukturene bindes sammen, men på en mest mulig skånsom måte, med gjerder, tuneller og bruer, slik at dyrelivet ikke forstyrres eller skades.

Det kommer noe mer informasjon i menneskesamfunnets halvdel, bl.a. mer lokal kommunikasjon og antydning til ulike former for arealbruk, som f.eks. arealer til produksjon av trevirke: produksjonsskog. For hele vitsen med dette konseptet er at naturens halvdel skal få leve sitt liv, urørt. Ingen skogsdrift!

Disse områdene må ses på som en form for naturreservater underlagt offentlig eie og kontroll, der ingen enkeltpersoner eller andre private enheter kan ha hytte eller andre fasiliteter. Strengt regulert turisme vil likevel måtte tillates, ved siden av forskningsvirksomhet, ikke minst for å vise fram betydningen av disse områdene, tilføre menneskeheten den rikdommen det vil bli å vite at naturen er reddet og samtidig kunne gå ut der og bare ta det inn.

Kapitaltilførsel på to måter

Mål for kampanjen er totalt kr 1,44 mill. (eks.mva) fordelt på følgende to metoder:

1) Forhåndssalg av originaltegning med skrin som bonus

Denne delen av kampanjen har som formål å sikre likviditet for Bi-O AS og tilknyttede selskaper gjennom vinteren og våren 2024, samt å få opprettet stiftelsen Culton Foundation.

Vi selger originaltegningene fra november 2023. Tegningene produseres fortløpende og leveres innen 30 dager fra bestilling, slik at kjøpslovens betingelser er oppfyllt.

Skrinet er en tilleggsbonus ved kjøp av originaltegning. Alle skrin må være i verkstedet fram til dette stilles ut i mai 2024.

Dette er altså normalt salg av en gjenstander (inkl.mva) og ikke aksjer.

Målet for denne delen av kampanjen er kr 440 000 eks.mva i innbetalt salgsinntekt.

Tegningsrett

Alle som kjøper originaltegning og mottar skrin får også en tegningsrett, og -plikt, til å kjøpe én aksje à kr 1000 pr. år i fem årlige omganger, første gang ved arrangementet i mai 2024 i Maridalen.

Ønsker innehaveren ikke å gjennomføre hele løpet, kan originaltegning, skrinet, aksjer og dermed tegningsrett og -plikt, selges til tredjepart. I så fall skal dette meldes styret, og øvrige aksjonærer har da forkjøpsrett.

Kjøperen godtar ovenstående i og med bestilling av originaltegningen.

For spørsmål og innspill til opplegget, ta gjerne kontakt.

Verdien av originaltegningen er kr. 5000 inkl.mva, men du velger selv hvilken pris du vil betale (så langt lageret rekker), fordi vi har lagt opp til en sosial profil i prosjektet slik at alle kan være med. Vi selger tegningene med priser i 10 nivåer. De første 20 til kr 500 er reservert en indre krets som har fulgt og bidratt til prosjektet lenge.

Skrin nummerPris pr.stk. (inkl.mva)Salgsinntekt pr. stk (eks.mva)Salgsinntekt totalt (eks.mva)
1 – 205004008 000
21 – 401 00080016 000
41 – 601 500120024 000
61 – 802 000160032 000
81 – 1002 5002 00040 000
101 – 1203 0002 40048 000
121 – 1403 5002 80056 000
141 – 1604 0003 20064 000
161 – 1804 5003 60072 000
181 – 2005 0004 00080 000
440 000

2) Ordinære aksje-emisjoner

Den andre delen av kampanjen utgjøres av vanlig salg av aksjer gjennom emisjoner (utskrivelse av nye aksjer som “vanner ut” eksisterende aksjonærers andel), der hver emisjon tilfører kr 200 000 i aksjekapital. Dette gjøres som nevnt i fem runder, hver mai i årene f.o.m 2024 t.o.m 2028.

Målet for denne delen av kampanjen er kr 1 million i tilført aksjekapital.

Hva skal midlene brukes til?

1) Midlene fra salg av originaltegning (med skrin):

Ved siden av kostnadene for å produsere verket, vil midlene i hovedsak bli brukt til å sikre likviditeten i Bi-O og Bi-O Agro gjennom vinteren, delfinansiere konkrete investeringer i dyrkingsfasiliteter, samt til å donere for å få gjennomført etablering av stiftelsen Culton. Vi tar forbehold om at budsjettet vil måtte justeres underveis. Her er versjon av 2023-11-25:

PostBeskrivelseSum (eks.mva)
1Honorar til medgrunder av Bi-O, Karl Aakerro, for idé og gjennomføring av Bi-O Stocks-prosjektet. Dette gjør ham også økonomisk i stand til å fortsette å vie mye av sin tid til å videreutvikle alle sider av Bi-O gjennom vinteren 23/24. Del 1 i 2023:30 000
Del 2 i 2024:30 000
2Culton STI: Avsetning av grunnkapital til den ideelle stiftelsen for å bygge organisasjon og den første nettløsningen for dette prosjektet. Bi-O AS blir da formell stifter og summen avgis som en gave. Se culton.org150 000
3Bi-O Agro AS: Likviditetsbuffer og delfinansiering av mobilt drivhus, redskapsskjul og varmestue slik at selskapet kan begynne å bygge sitt første omstillings-prosjekt sammen med Bi-Omstilling SA. Helst nord i Maridalen (se prosjektet Langjordet), men endelig plassering avgjøres innen sesongen 2024. 180 000
4Bi-O AS: Likviditetsbuffer50 000
Total440 000

2) Midlene fra salg av aksjer:

Plan for bruk av midlene som kommer inn i form av aksjekapital ifm. splittingen av “stocks”, altså total 1 mill over 4 år, er foreløpig ikke utarbeidet. I utgangspunktet vil dette legges til Bi-O AS’ sin drifts- og investeringskapital, som selskapet kan bruke til å støtte de andre selskapene, utvikle nye prosjekter eller videreutvikle egen virksomhet som markedsførings- og salgsledd samt “hub” for driftstjenester for alle virksomhetene og prosjektene. Vi regner med at dette konkretiseres etter hvert som de ulike satsningene utvikler seg, og i tett dialog med nettverket vi håper å bygge omkring Bi-O.

Det er også viktig å være klar over at denne relativt beskjedne kapitalinnhentingen via Bi-O Stocks kun kan utgjøre en mindre del av det reelle kapitalbehovet for å realisere Bi-O’s visjoner. Det vil altså parallelt bli arbeidet med oppkapitalisering av selskapet og tilknyttede selskaper (nå Bi-O Agro og Culton X) gjennom andre finansieringsprogrammer, ikke minst med tanke på å utnytte fordelene i ordninger som skatteinsentivordningen, som gir private investorer skattefradrag for investeringer i innovative oppstartsselskaper. Bi-O trenger å utvikle og knytte til seg kompetanse innen økonomi og finansiering for å utvikle denne viktige siden av prosjektet.

Hva får investorene igjen for investeringen?

Dette må ses på som et alternativ til bare å kjøre en doneringsbasert folkefinansiering (som på Spleis e.l.) der giverne uansett ikke forventer å få pengene tilbake. Vi ønsker i stedet å skape en kampanje der innskuddene blir en faktisk investering med mulighet for gevinst.

Vi har selvfølgelig stor tro på at Bi-O vil lykkes i å bygge et konsern bestående av mange interessante og samvirkende virksomheter og at aksjene vil stige i verdi.

Ved starten av 2024 vil det være 10 000 aksjer i Bi-O AS, og de 1000 nye aksjene skrevet ut over 4 år, vil utgjøre ca 9 % av selskapet. Hver av de 200 aksjonærene vil da sitte med ca. 0,045 %. Det kan høres lite ut, men dette må ses i forhold til en verdivurdering av selskapet på 11 mill ved start, hvilket er nøkternt for oppstartsselskaper av denne typen i dag. (Vi kommer tilbake med utdypende presentasjoner og forretningsplaner for de ulike selskapene og prosjektene som inngår i Bi-O AS utover vinteren.)

Følgende tabell viser hvordan dette henger sammen, og regnearket kan lastes ned her:

Dato (ca)HendelseNye aksjerSum aksjerSelskaps-verdiVerdi /aksjeAntall aksjer /skrinEier-andel /skrinEier-andel /200 skrinVerdi av skrinets aksjerInvestert beløp /skrinGevinst /aksjeGevinst /skrin
(mNOK)(NOK)(%)(%)(NOK)(NOK)(NOK)(NOK)
2023-des10 000111 100
2024-maiemisjon 120010 200121 17610,011,961 1761 000176176
2025-maiemisjon 220010 400141 34620,023,852 6922 000346692
2026-maiemisjon 320010 600161 50930,035,664 5283 0005091 528
2027-maiemisjon 420010 800191 75940,047,417 0374 0007593 037
2028-maiemisjon 520011 000222 00050,059,0910 0005 0001 0005 000

Når det gjelder verdien av originaltegningen og skrinet, sett som økonomisk investering, er det umulig å vurdere hvordan dette vil gå, men det er i hvert fall en mulighet for at dette kan få en interessant utvikling.

Risiko

Vi kan selvfølgelig ikke garantere at vi vil lykkes med selskapet og at aksjene vil stige i verdi. Dette er deltakernes risiko. I verste fall sitter deltakerne uansett igjen med sin del av et unikt verk, skrinet og de fysiske “stocks”, samt den originale tegningen.

Hva vil vi si og oppnå med dette konseptet?

Vi ønsker med dette grepet å slå an en tone for et foretak som setter helheten og forholdet mellom samfunn og natur i høysetet. Ordene økonomi og økologi låner metaforisk kraft fra samme greske ord, oikos, som betyr hus eller husholdning: et mikrokosmos med sine nødvendige indre funksjonelle sammenhenger og rommet for det livet som leves der inne. Vi fokuserer på det enkle faktum at alt vi mennesker produserer av verdi baserer seg på hva vi kan finne i naturen i vid forstand.

Vi bruker konseptuell kommunikasjon for å skape en ramme for en rask grønn omstilling med langsiktige perspektiver. Det vi gjør med Bi-O Stocks er å fortelle historien om tally sticks og ordet stock i konkret og komprimert form ved at den fysiske splitting av en pinne symboliserer en aksje i Bi-O AS. Slik ordet stocks ble til fra en trepinne, har vi nå symbolsk trykket aksjer med pinner. Og så tegner vi et abstrakt bilde av en framtidig mer balansert samfunnsutvikling der naturen vises respekt og gis sin rettmessige plass.

Vi inviterer til å bli med i et nettverk av investorer som i tillegg til å investere, også er med å åpne for den viktige diskusjonen:

  • Hvordan skal vi få de økonomiske systemene til å tjene og samspille med de økologiske?
  • Kan dagens økonomiske systemer brukes? Eller må vi utvikle helt nye?
  • Kanskje aksjeselskapet som institusjon og hele det profittorienterte finanssystemet må skrotes?

Slike spørsmål skal vi hele veien ha i bakhodet i årene som kommer. Vårt foreløpige svar er jo at vi tror vi kan bruke mye i dagens økonomiske verktøykasse, slik som aksjeselskapet, men vi kan jo ikke være sikre på dette. Vi ønsker å skape et etisk bevisst nettverk av selskaper og andre organisasjonsformer for å forsøke å kanalisere så mye kapital som mulig inn i så bærekraftige virksomheter som mulig.

Hvorfor dette “puslespillbildet”

Prosjektet kunne konseptuelt klart seg uten at skrinene også utgjorde et bilde, men dette er en idé som har fulgt prosjektet siden prosessen startet, og det er fordi det utgjør et eget poeng: Vi må skape økonomiske systemer som sørger for helheten!

Selv om enkelteksemplarer av alle finansielle instrumenter er separate objekter i store abstrakte finansielle systemer, er vi jo samtidig klar over hvor sammensatt slike systemer er, og hvor mye gjensidig påvirkning det er mellom hver aktørs handlinger med disse objektene. Vi ser det når systemene bryter sammen, i form av smertelige tap for individer og selskaper, eller med ødeleggende effekt for hele samfunn og økosystemer.

Selv om hvert skrin og hver “stock” er separate objekter, hengende på veggen i separate hjem, er idéen med dette bildet å minne om denne gjensidige avhengigheten. Vissheten om at verdiene inne i boksen, pinnene, kommer fra naturen, slik alt vi mennesker skaper og kaller økonomiske verdier, har sitt opphav i naturen. Vissheten om at motivet på den enkelte boks henger sammen med en større fortelling, og dét en fortelling om nettopp sammenhengen mellom samfunn og natur, mennesker i landskap, og kanskje også da en visshet om at vi nå må fokusere på disse sammenhengene og få dette grunnleggende forholdet i orden. Ikke bare regnskapet, årsoppgjøret og skattemeldingen.


Sist oppdatert 2023-11-25 av Bi-O