Plantehelse.no

Plantehelse.no opprettes høsten -23 på initiativ av Bi-O Agro AS for å gi innspill til ny plantehelseforskrift, og kommer til å anbefale et system rundt import av plantemateriale med langt strengere grensekontroll og oppfølging. Målet er et system som muliggjør import av biologisk mangfold for å bygge de bærekraftige matsystemene vi trenger, samtidig som dette er trygt med tanke på plantehelse og også fungerer rettferdig for alle involverte.

Forslag om et klarere system med “amnesti” for “gamle synder”

Systemet i USA, der all import må fysisk passere såkalte Aphis sentere for inspeksjon, vil bli brukt som referanse.
Forslaget innebærer at det må bygges opp slike sentra i Norge med kapasitet nok til å håndtere betydelige mengder plantemateriale, og NIBIO Planteklinikken vil få en viktig rolle i den sammenhengen.

Vi ser det også som avgjørende at systemet kan ta i mot materiale som allerede er innført uten plantehelsesertifikat.
Tilgangen til materiale via internett og utstrakt reising innebærer at mye materiale kommer inn “under radaren” og spres internt i landet, enten den som utfører dette er klar over ulovligheten eller ikke.

For at slikt materiale skal hindres i å bli spredt før det er kontrollert, må to ting være på plass:

  1. at innlevering til testing/rensing ikke innebærer fare for straff og heller ikke pålegges gebyr (eller bare et symbolsk gebyr)
  2. at befolkningen informeres grundig slik at det ikke kan være tvil hos noen om at alt materiale skal inn til slike sentra og all deling før dette er forbudt

Hvitløk som eksempel

En foranledning til opprettelsen av initiativet er noen konkrete tilfeller i tilknytning til hvitløk, og vi kommer til å bruke dette som en av flere eksempel-saker for initiativet.

Vi er kjent med at NIBIO Planteklinikken har renset en hvitløk-sort som er kommet til landet fra Hvite-Russland innenfor kvoten av hva man kan ta med av matvarer til eget bruk, og altså uten plantehelsesertifikat. Denne sorten, som har fått navnet ‘Valdres’, er nå i handelen på det grunnlaget at den er renset og dermed ikke innebærer fare for spredning av plantesykdommer.

Bi-O har selv innført hvitløk på samme premisser fra Canada, men har fått som svar fra Mattilsynet at vi ikke får lov til å selge av dette materialet, selv om vi hadde fått dem renset hos NIBIO Planteklinikken(!) Dersom dette svaret innebærer korrekt tolkning av gjeldende lov og forskrift, står vi overfor forskjellsbehandling så lenge omsetningen av ‘Valdres’ ikke stanses. Dette vil da være brudd på det grunnleggende rettsprinsippet om likhet for loven, og det kan ikke aksepteres.

Et annet tilfelle er sorter i omløp innad og omkring foreningen KVANN, som Bi-O har inngående kjennskap til. Her har sorter som ‘Alexandra’ og ‘Estisk Rød’ og en lang rekke andre vært aktivt spredt, og det er lite sannsynlig at alt dette har vært innført med sertifikat eller har vært renset etter innførsel. Vi har ikke hatt kontakt med KVANN spesielt ifm. initiativet Plantehelse.no, så vi tar forbehold om stoda. Uansett vil det være en sak for Mattilsynet dersom ulovlig spredning foregår.

Bi-O’s svar til denne situasjonen er Plantehelse.no og forslaget skissert over. Dette innebærer at vi ikke ønsker noen form for “skittentøyvask” mht alt som hittil har vært innført og spredt, men heller et system bygget på en ny klarhet og med tilhørende “amnesti”, slik at samfunnet får sjekket alt materiale som er i omløp via sosiale medier, markedsplasser, bytteklubber osv. Vi er nemlig av den oppfatning at denne aktiviteten grunnleggende er av positiv karakter og er motivert ut fra ønsket om å bidra til framtidens bærekraftige matproduksjon basert på stort sortsmangfold. Nettopp derfor er det så viktig ta vi får på plass et system som muliggjør slikt mangfold, samtidig som det er sikkert mht. plantehelse og dessuten slår rettferdig ut overfor alle involverte.

Plantehelse.no

Sist oppdatert 2023-11-07 av Bi-O