Om oss

Et initiativ for å finne nye modeller for lokal bærekraftomstilling

Bi-O ble i 2013 startet som et prosjekt uten noen bestemt organisasjonsstruktur. Vi var et 20talls mennesker fra Oslo, mange fra det nærmeste nabolaget på Sørbråten i Maridalen som deltok i en 4 timer lang simulering av prosjektets idé. Vi brukte plenen som tegnebord, vedkubber som markører, og våre egenproduserte kostymer og plantemateriale som rekvisitter.

Veien videre

Siden levde prosjektet videre i form av Bi-O Design ANS, som har drevet med park- og hagedesign og bygget opp et stort sortsmangfold av nytteplanter. Vi har siden 2016 drevet produksjon av plantemateriale fra Sørbråten gård i Maridalen, og bygget opp nettbutikk hvorfra vi ha solgt til hele landet, samt utviklet flere prosjekter og selskaper som understøtter prosjektets grunnidé. Nå er vi kommet til et punkt der vi er klare for å hente fram igjen grunnidéen og invitere flere til å være med på denne reisen.

Vår forståelse og strategi i klima- og miljøkrisen

Vi legger til grunn et scenario som innebærer at menneskeheten må forberede seg på store omveltninger pga klimaendringene. Vi utvikler dette prosjektet fordi vi ønsker å bidra til samfunnets robusthet (resilience), og finne fram til de andre som ser behovet for slike løsninger som vi ser for oss. Ikke nødvendigvis som et alternativ, men som et supplement til overordnede politiske løsninger og teknologiske nyvinninger.

Å bygge samfunnet robust nok til å takle krisen, vil uansett kreve lokal omorganisering av samfunnet, for det er der vi lever våre liv, og der interaksjonen med andre mennesker og naturen skjer i det daglige. Vi mener at aktivering av samordnet, lokalt engasjement har et enormt potensiale for å mobilisere mennesker med alle typer talenter og livssituasjoner til å bidra effektivt til løsningen, og dermed også motvirke de negative psykiske belastningene klima- og miljøkrisen medfører.

Bi-O-prosjektets visjon og formål

Bi-O skal etablere omstillingsprosjekter som katalysatorer for rask, bærekraftig omstilling av lokal samfunnsstruktur.

Vi skal kjøpe eller langtidsleie landbrukseiendom og etablere / forsterke levedyktig bebyggelsesstruktur for boliger, matproduksjon og annen næring, samt for møteplasser for kultur og politisk dialog. Vi skal etablere og drive prosjekter og selskaper som utvikler metoder, teknologi og design som slike utviklingsprosjekter trenger.

Problemene bier og andre innsekter opplever verden over er både et konkret og symbolsk utgangspunkt for Bi-O prosjektet, derav navnet (Bier + Område). Sammen med biene skal vi pollinere det området de når fra sin kube (ca 50 km2) med idéer, inspirasjon og initiativer for å bidra til at området blir trygt for bier, folk og natur forøvrig, samt karbonnegativt innen 2030.

Tidlig konseptskisse for et omstillingsprosjekt

Nettverk av enheter for å realisere en idé for lokal bærekraft-omstilling

Hovedselskapet som har vært bærer av idéen har siden 2019 vært Bi-O AS. Ut fra dette har det nå sprunget to andre aksjeselskaper samt et kooperativ som hver fyller sin rolle i visjonen;

  • Bi-O AS [ Fortsetter i 2022 med landbruksaktivitetene inntil disse skilles ut til Bi-O Agro AS og fokuserer deretter kun på finansiering, salgsportal og driftstjenester for de andre selskapene ]
  • Bi-O Design AS [ Utvikling av mikrobygg samt hagedesign og landskapsarkitektur ] Stiftet 2012 som KYY AS, navneendret i januar 2022
  • Bi-O Agritech AS [ Programvare og teknologi for effektivt presisjonslandbruk ] Stiftet 25.11.2021, etablert og i drift fra 01.01.2022
  • Bi-O Agro AS [ Fokus på matsikkerhet og matsuverenitet; kunnskap, teknologi, frø, planter, husdyr, sopp og mikroorganismer for å bygge lokale produksjonssystemer. ] Etableres innen 2022-23
  • Bi-Omstilling SA [Birøkt og omstillingprosjekter] Stiftet 01.11.2021, er etablert i drift f.o.m. 01.01.2022

Nettverket bindes også sammen gjennom direkte eierskap der dette er naturlig, og sannsynligvis vil mange aktive også ha roller i flere enheter samtidig, noe som ses som en fordel for å bidra til god kommunikasjon og integrasjon.

///

Samarbeidsavtale

For at enhetene skal fungere best mulig som en helhet, vil samarbeidet fra starten av være regulert av en egen samarbeidsavtale.

Det er en viktig premiss for Bi-O å skape den riktige miksen mellom de sosialt orienterte og de næringsorienterte enhetene, og dette kan erfaringsmessig frambringe konflikter basert på kulturforskjeller og uoverensstemmelser av ideologiske art. Derfor er det avgjørende at hvordan dette samarbeidet skal være er avklart fra starten av slik at alle vet hva de går inn på og slik at prosjektet som helhet ikke mister energi og styringsfart pga ufruktbare konflikter.

Alle andelshavere, aksjonærer og rolleinnehavere må slutte seg til avtalen fra start av. Er man uenig i noe, må dette tas opp i de relevante organer, slik at endringsforslag kan avgjøres via forhandlinger og avstemminger.

Alle foto på denne siden: Republicof Benny Lund