3X lokal matsikkerhet i en usikker geopolitisk framtid

Global oppvarming og klimaflyktningspress på nord-Europeisk gunstig klima vil kunne kreve lokal selvforsyning for 3x dagens befolkning. Dette krever radikal nytenkning om matsystemet.

Globalt matsikkerhetspress

Klimaendringer, arts- og sortsreduksjon, jorderosjon, ferskvannsmangel og økt sykdomspress øker usikkerheten om menneskehetens matsikkerhet. Krig kommer på toppen av dette igjen og skaper ytterligere og meningsløse tilleggsproblemer. Mateksporten fra Ukraina er pr. sommeren 2023 halvert ift. før krigen1. Både krig og klimaendringer fører til lokal vann- og matmangel, økonomisk nedgang og dermed migrasjon, og ulike beregninger viser at dette vil øke dramatisk i omfang de neste tiårene. Noen antyder flere milliarder mennesker innen 2050.

Nord-Europa som en ny oase og fluktmål

Det er vanskelig å spå hvordan eksakt klimaendringene vil slå ut, men mye tyder på at Nord-Europa blir en vinner mht. å unngå skadevirkningene og snarere oppnå lengre dyrkingssesong og mildere klima, dog sannsynligvis mer ustabilt, og særlig villere og våtere, noe vi allerede har fått forsmaken på. Med de migrasjonstallene vi står overfor, er det svært sannsynlig at slike vinner-områder vil oppleve så enormt press at de bare blir nødt til å akseptere situasjonen, av rent humanitære årsaker. Dette gjelder kanskje særlig for Skandinavia, som er svært sparsomt befolket og har stort potensiale for å bli en buffer i den situasjonen, og man kan ikke se bort fra både to og tredobling av folketallet (som i dag er ca 20 mill.) innen 2050.

Norge som eksempel

Befolkningen innenfor det området av planeten som pr. dato defineres som norsk territorium kan være 100% selvforsynt, i følge både NIBIO2 og Ruralis3. Dette forutsetter imidlertid følgende:

 1. Samme folketall som nå
 2. Null eksport
 3. Et kosthold med mest potet, korn og grønnsaker, samt noe fisk og lite kjøtt
 4. Optimale avlinger på eksisterende dyrkingsareal
 5. Fortsatt høy andel av ikke-økologisk produksjon

Så vi kan være selvforsynte uten å gjøre så mye endringer, men ikke når folketallet øker. Da må vi ta i bruk langt mer areal og nye metoder. Og det er heller ikke sikkert at de ikke-økologiske metodene kan opprettholdes fordi stadig mer global krise kan føre til knapphet på kunstgjødsel, sprøytemidler, hybridfrø og annet som slik produksjon er avhengig av (og jeg diskuterer ikke i denne sammenhengen at økologisk uansett er å foretrekke også av andre grunner som helse og hensyn til miljø). Hva gjør vi da?

Her er noen av mulighetene:

 1. All dyrkbar jord til matproduksjon, og ikke underholdning (golf, hestehold, ferdigplenproduksjon mv.)
 2. Gjenvinne dyrkingsområder som har vært bygget ned ved å fjerne bygg og anlegg (og selvsagt full stans i all ny nedbygging)
 3. Mer bruk av intensive økologisk produksjonsmetoder (intensiv grønnsaksdyrking, drivhus og innendørsdyrking, akvakultur på land, mv.), og i denne sammenhengen bruk av ny digital og elektrisk basert teknologi (inkl. AI), samt presisjonsmetoder
 4. Ta i bruk vanskelige områder med småskala produksjon med stort spekter av dyrkingsmåter
 5. Bruke alle private hager og mellomrom i byer til matproduksjon
 6. Massiv planting av frukt og bær samt matskoger/skoghager, både på offentlig og privat eide arealer
 7. Utbygging av et nettverk av stasjoner for testing og utvikling av nye sorter og raser for økologisk og klimarobust produksjon, samt 100% og så lokal som mulig selvforsyning av oppformeringsmateriale (frø, planter, livdyr, sopp og mikroorganismer)
 8. Langt flere hender inn i alle aktivitetene over i et omfattende omstruktureringsprogram i offentlig regi
 9. En identifikasjon av problemkomplekset som den viktigste samfunnsoppgaven siden 2.verdenskrig, og mobilisere hele befolkningen om å bygge et system som kan gi minst 3x dagens befolkning sunn og god mat innenfor bærekraftige rammer, og det innen 2050.

Kjør debatt!


 1. Ruralis: Slutten for det eksportorienterte jordbruket i Ukraina? ↩︎
 2. Ruralis: Krevende men mulig å bli selvforsynt med mat (2023.07.12) ↩︎
 3. NIBIO: Selvforsyningsgrad og engrosforbruk ↩︎
Artikkelen er påbegynt 2023-09-03

Sist oppdatert 2023-10-05 av Bi-O

Legg igjen en kommentar