Stiftelse for agrodata til “grassrota”

Bi-O AS tar initiativ til å etablere den ideelle stiftelsen Open Agro Data for å sikre kjernedata som basis for nye verktøy for småskala matproduksjon.

Vi trenger en brukervennlig kilde med strukturerte agrikulturelle data av høy kvalitet for dyrkere på grasrotnivå: privatpersoner, interesseforeninger og småbedrifter som på en eller annen måte har behov for datasystemer for å holde oversikt over et stort antall arter og deres egenskaper.

Konseptutvikling

Bi-O har i mange år arbeidet med konsepter for et databaseprosjekt fordi vi har hatt behov for det i eget arbeide med komplekse dyrkingssystemer der et stort antall arter og sorter er involvert. Vi har, i likhet med så mange andre, utviklet ulike manuelle og halvmanuelle systemer, stort sett basert på regneark og billedarkiver, men dette vokser fort ut av sine rammer og blir vanskelig å vedlikeholde og versjonere.

Det vi etter hvert kom fram til som nokså åpenbart er at alle slike systemer vil måtte bruke minst tre hovedgrupper data:

  • Kjernedata: generelle data om arter og sorter som er universelt gyldige
  • Eksterne data: vær- og klimadata f.eks
  • Brukerdata: oversikter over hvilke arter og sorter brukeren dyrker og data for alle viktige sider ved arbeidet med disse i tid og rom

Enten disse databasene lever innenfor én organisasjon, og til og med på samme server, eller fordeles på ulike organisasjoner, er det snakk om separate systemer som så skal kommunisere seg i mellom. I programmeringsspråk innebærer dette utstrakt utvikling av API’er, noe som er omfattende arbeide og vil utgjøre mesteparten av utviklerarbeidet ifm slike løsninger.

Foto: Bi-O. Tavle fra en utviklingssesjon på Snippen i Maridalen i 2017

Første implementering for KVANN

I løpet 2019/20 har vårt arbeide ført til at vi har fått utviklet en første konkretiseringen av våre konsepter, og dette har skjedd i forlengelse av at Bi-Os Karl Aakerro har vært nettstedsansvarlig for foreningen KVANN. Se eget oppslag om dette her.

Behov for et selvstendig system vokser fram

Problemet er at det å bygge og vedlikeholde en kjernedatabase er en tung oppgave: Allerede nå ligger det ca 4000 arter og et tilsvarende antall sorter inne i systemet, og det blir fort et hundretalls datafelter pr. enhet, nærmer vi oss fort 1 million datafelter totalt.

Det vil i praksis ikke være mulig for en frivillig organisasjon som f.eks KVANN å gjøre et slikt arbeide, og det vil heller ikke være rasjonelt at slike data skal ligge lokalt hos en slik bruker, til det vil risikoen for rot og tap av data være for stor.

Siden det allerede eksisterer mye brukbare data, og siden dette er et system mange kan dra nytte av og bør ha tilgang til, har Bi-O besluttet å utvikle systemet til en generell løsning med riktig styring, vedlikeholdsstrukturer og tekniske ressurser.

Dette innebærer naturligvis å gi avkall på de kommersielle mulighetene som kunne ligget i å etablere denne kjernedatabasen selv og drevet alt på en kommersiell basis som en service knyttet til andre produkter, men vi har sett det som viktig at kjernedataene er kontrollert av et eget ideelt organ rigget kun for dette formålet, og det har vi ment bør være en ideell stiftelse.

Bi-O vil med dette grepet kunne konsentrere seg om de tekniske sidene og på den måten støtte prosjektet på best mulig måte, samt på en ryddig måte på linjer med andre aktører kunne utvikle egne produkter og tjenester som benytter og tilgjengeliggjør disse dataene.

Oppdatering 20.10.2020: Vi har bestemt at Open Agro Data blir navnet på stiftelsen, og sikret domenet openagrodata.org.

Oppdatering 20.06.2022: Vi har bestemt at stiftelsen i stedet skal hete Culton Foundation, og sikret domenet culton.org der du kan lese mer om prosjektet.

Sist oppdatert 2023-10-20 av Bi-O

Legg igjen en kommentar